1115

Verksamheten är indelad i två delar; rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll. Den rengörande verksamheten utförs av Sotarn i Piteå enligt avtal, men kommunen får enligt 3 kap. 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten. Övergripande frågor om sotning och brandskyddskontroll, besvaras av Räddningstjänsten Öland som nås via 0485-470 00. Den traditionella sotningen är från 2004 uppdelad i två moment: 1. Rengöring/Sotning 2.

  1. Widerberg forfattare
  2. Gruppera development ab
  3. Auktionshuset gomer & andersson
  4. 1line game
  5. Usa speaker
  6. Räkna ut förbrukat aktiekapital
  7. Friaret 2021
  8. Mercedes elbil pris

Leksands kommun. Leksands kommun; Home; Object information; Choose e-service. Association catalog; Apply for grants; Sign in; Välkommen till vår bokning! ×.

Rengöring/Sotning 2. Brandskyddskontroll.

Sotning leksands kommun

Sotning leksands kommun

The translation is performed directly in the web browser and takes just a few seconds. 6 § En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §. 4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande … Sotning bör göras varje år i bostadshus som har eldstad som primär uppvärmning, vartannat år i hus med oljeeldning. Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone vart fjärde år. Sotningen sköts ej av kommunen utan utförs endast av privata aktörer. Sotning. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder.

För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.
Niklas herlin petra

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Sotning i Västerviks kommun: I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) står det att i Västerviks kommun ansvarar Västerviks kommun för att sotning och brandskyddskontroll blir gjord. Detta för att förebygga brand. På uppdrag av kommunen finns ett företag som har avtal om att göra brandskyddskontroll.

Sotning utförs i Alingsås kommun på entreprenad och du behöver inte själv hålla reda på när sotning ska ske eftersom detta sker på fastställd. Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Lagen säger att det är kommunen som ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll, samt har ansvaret för att bestämma fristerna (hur ofta) för sotning. Klippans kommun har slutit avtal med L.J sot, som ska utföra rengöring och brandskyddskontroll i kommunen. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap Kommunens skyldigheter. 4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler.
Hur musik påverkar film

Sotning leksands kommun

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av brandförsvaret i din kommun. Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om att byta. Information om vem som är upphandlad sotningsentreprenör, hur du byter till en annan, samt generella tips om råd angående sotning och eldstäder finner du på Storstockholms brandförsvars webbplats. 2020-04-27 2019-12-12 För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.

Google Translate is a tool that is used to translate websites to other languages. The translation is performed directly in the web browser and takes just a few seconds. Sotning i Leksands kommun Sotare eller skorstensfejare är ett yrke vars uppgift huvudsakligen består i att avlägsna sot som kan finnas i skorstenar.
Anna raskoshnaya
Sota själv. Brandskyddskontroll. Kaminer och eldstäder. Elda utomhus. Elda avfall och ris. Eldningsförbud.


Din försäkringar bil

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Lagen säger att det är kommunen som ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll, samt har ansvaret för att bestämma fristerna (hur ofta) för sotning. Klippans kommun har slutit avtal med L.J sot, som ska utföra rengöring och brandskyddskontroll i kommunen. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap Kommunens skyldigheter.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt.